17 de maio de 2020

A GUARDA

NOTA DE PRENSA DA  CMVMC DA GUARDA EN RELACIÓN Á SENTENZA DITADA RESPECTO DO DESLINDE DO SEU MONTE VECIÑAL RESPECTO DO MONTE VECIÑAL DA  CMVMC DE CAMPOSANCOS

Vista do Pico de San Francisco, na acrópole do Trega (A Guarda), onde está situado o Museo Arqueolóxico do Monte Santa Trega (MASAT)
Foto: Infogauda



 Ante a noticia publicada no FARO DE VIGO de 22/4/2020 baixo o titular “O Museo Arqueolóxico de Santa Tegra está en chan comunal de Camposancos”, na que se afirma que, tras a sentenza ditada o 13 de marzo polo Xulgado do  Contencioso administrativo nº 1 de Pontevedra, “O Museo  Arqueolóxico de Santa Tegra está situado en terreos da  Comunidade de Montes  Veciñal en  Man Común de Camposancos”, así como que “No ano 1991, as comunidades de montes da Guarda e a de Camposancos, reuníronse para definir en que terreos estaba situado o Museo  Arqueolóxico de Santa Tegra, acordándose de forma amigable que estaba en Camposancos. Contrataron a un topógrafo para delimitar os lindes, pero a  C. M. de Camposancos decatouse que os terreos se incluíron a medias en Camposancos e na Guarda”, a Comunidade de montes da Guarda quere aclarar que tales manifestacións non se corresponden co contido da citada sentenza do 13 de marzo, antes ao contrario, na mesma disponse expresamente que: 

 1º.- En abril de 2016 elaborouse por un perito os planos do deslinde dos montes veciñais da Guarda e Camposancos, que foron asinados de mutuo acordo polos respectivos presidentes de ambas as comunidades. 

 É de destacar que nos devanditos planos represéntase a edificación do Museo Arqueolóxico de Santa Tegra, así como os  casetos situados no seu  semisótano, evidenciándose que a liña de deslinde acordada por ambas as comunidades –e que se corresponde co aproveitamento histórico dos respectivos montes veciñais da Guarda e Camposancos- evidencia que a maior parte de tal edificación atópase en TERREOS DO MONTE VECIÑAL DÁ GUARDA, quedando unicamente no monte veciñal de Camposancos a parte da mesma correspondente ás escaleiras de acceso a tal edificación. 

 2º.- Pois ben, resalta tamén dita sentenza que este deslinde asinado polos dous presidentes foi aprobado polas asembleas xerais das dúas comunidades da Guarda e Camposancos celebradas en maio de 2016, procedendo, ademais, ambos os presidentes a  solemnizar o acordo de deslinde mediante un acto de conciliación celebrado perante o xulgado de Paz da Guarda.  

 3º.- Pero é máis, a mesma sentenza lembra que o 14 de setembro de 2016 os presidentes de ambas as comunidades presentaron unha solicitude conxunta ante o  Xurado Provincial de Montes da Xunta de Galicia, para que se procedese á aprobación do deslinde acordado de mutuo acordo entre as citadas comunidades de montes da Guarda e Camposancos. 

 4º.- Pois ben, case un ano despois é cando o presidente da Comunidade de Camposancos –en clara contradición con todos os seus actos anteriores, así como do propio acordo adoptado pola asemblea xeral da devandita Comunidade de maio de 2016- presentou un escrito ante o Xurado de Montes solicitando a suspensión do procedemento de deslinde acordado de mutuo acordo, alegando que o mesmo conleva a división do edificio de Museo que é un Ben de Interese Cultural (BIC), o que foi desestimado polo citado  Xurado, procedendo á aprobación do deslinde – insistimos- aprobado de mutuo acordo polas dúas Comunidades da Guarda e Camposancos e  solemnizado nunha conciliación que, como expresa literalmente a citada sentenza, ten “carácter vinculante e executivo” para ambas as comunidades de montes litigantes. 

 Por todo iso, a citada sentenza desestima o primeiro motivo do recurso interposto pola Comunidade de Camposancos, ao considerar o Xulgador que “se cumpriron todos os requisitos establecidos na norma” relativa ao procedemento de deslinde previsto na Lei de Montes de Galicia. 

 5º.- A pesar diso, o  Xulgador acorda anular a resolución do  Xurado de Montes que procedeu a aprobar o deslinde de mutuo acordo entre as citadas Comunidades, ao considerar o Xulgador que, ao conlevar devandito deslinde a segregación dun BEN DE INTERESE CULTURAL (o Museo Arqueolóxico  do  Tegra), resulta preceptivo solicitar un informe previo da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. 

 Por tanto, A SENTENZA EN NINGÚN MOMENTO DECLARA QUE O MUSEO ARQUEOLÓXICO DE SANTA TEGRA ESTEA EN CHAN COMUNAL DE CAMPOSANCOS, antes ao contrario, DECLARA O CARÁCTER VINCULANTE E EXECUTIVO DO DESLINDE SOLEMNIZADO EN CONCILIACIÓN XUDICIAL POR AMBAS AS COMUNIDADES, EN VIRTUDE DO CAL A MAIOR PARTE DA EDIFICACIÓN DO CITADO MUSEO E A TOTALIDADE DOS  CASETOS DO seu  SEMISÓTANO ATÓPANSE NO MONTE VECIÑAL DE DÁ GUARDA, debendo unicamente solicitarse o correspondente informe da Consellería de Cultura para completar o procedemento administrativo de deslinde ante o  Xurado de Montes. 

 Finalmente destacar que dita sentenza xa foi RECORRIDA EN APELACIÓN POLO XURADO DE MONTES DE PONTEVEDRA ANTE O TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA, por medio de escrito datado o 4/5/2020, ao considerar que se cumpriu fielmente o procedemento establecido pola Lei de Montes de Galicia para os deslindes de montes veciñais en man común, que non establece excepción algunha cando en tales montes exista un BIC, entendendo innecesario, por tanto, calquera informe da Consellería de Cultura; así mesmo, nos próximo días, interpoñerase o correspondente recurso de apelación contra dicha sentencia pola Comunidade de montes da Guarda, por considerar igualmente innecesario o citado informe da Consellería de Cultura, por canto o procedemento administrativo ante o Xurado de Montes cínguese a confirmar o acordo de deslinde aprobado polas asembleas xerais de ambas as comunidades de montes, sen que iso supoña segregación algunha da edificación do Museo. 

A Guarda, 15 de maio de 2020

Ningún comentario:

Publicar un comentario