29/05/2017

A GUARDA

Aberto o prazo para a presentación de instancias 
Para unha praza de persoal para a Oficina de información turística do Concello da Guarda  

Na imaxe á Oficina de Turismo Municipal que o Concello de A Guarda ubica na Rúa do Porto
Foto: C.A.G.

Infogauda / A Guarda

 Desde o Concello de A Guarda, a Oficina de Turismo Municipal informa que hoxe luns 29 de maio publicouse no Boletín Oficial da Provincia a convocatoria e bases para a contratación dunha praza de persoal para a oficina de información turística do Concello da Guarda.  

 Esta praza está ao abeiro da subvención convocada pola Axencia de Turismo de Galicia por Resolución de 29 de decembro de 2016. Na que se establece a duración dende a sinatura do contrato ata o 15 de setembro de 2017, cunha xornada de 37,5 horas semanais, de luns a domingo, co horario que determine a Concellería de Turismo do Concello de A Guarda. 

 A esta praza laboral temporal só se poderán presentar as persoas que estean en posesión da seguinte titulación: Técnico superior de información e comercialización turística ou técnico superior en guía, información e asistencia turística; técnico en empresas e actividades turísticas; ou grao ou diplomado/a en turismo ou equivalente homologado ou ben contar coa habilitación de guías se turismo. Ademais deberán ter a nacionalidade española, ter cumpridos os 16 anos de idade e estar desempregado/a. 

 O prazo para a presentación de instancias será de dez días hábiles dende o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. 

 A presentación de solicitudes poderá facerse ben no rexistro xeral do Concello, ben en calquera das formas establecidas no art. 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Publicas.  

Ningún comentario:

Publicar un comentario