26 de feb. de 2011

A GUARDA

O QUE ALGÚNS PRETENDER CONCULCARConstitución Española. Artigo 20
Recoñécense e protéxense os dereitos:
A expresar e espallar libremente os pensamentos, ideas e opinions mediante á palabra, o escrito ou cualquier outro medio de reproducción. A producción e creación literaria, artística, científica e técnica. A libertade de cátedra. A comunicar ou recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. A lei regulará o dereito a cláusula de concencia e o segredo profisional no exercicio destas libertades. O exercicio destes dereitos non pode restrinxirse mediante ningún tipo de censura previa.
Artigo 19 da "Decraración Universal dos Dereitos Humanos"
"Todo individuo ten dereito á libertade de opinión e de expresión; este dereito inclúe o de non ser molestado a causa das súas opinions, o de investigar e de receber informacions e opinions, e o de espalla-las, sen limitación de fronteiras, por calqueira medio de expresión.”

Constitución Europea. Artigo 11-71
Libertade de expresión e de información
Toda persoa ten dereito á libertade de expresión. Este dereito comprende a libertade de opinión e a libertade de receber ou comunicar informacions ou ideas sen que poida haber inxerencia de autoridades públicas e sen consideración de fronteiras.
Respétanse á libertade dos medios de comunicación e seu pluralismo.