11 de xan. de 2019

VIVENDA

A Xunta de Galicia concederá ata 10.800 euros a menores de 35 anos que adquiran a súa vivenda en concellos de menos de 5.000 habitantes

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria destas axudas, abrindo o prazo de presentación de solicitudes ata o 31 de outubro ou ata o esgotamento de crédito

Os fondos destinados á convocatoria de 2019 cuadriplican aos do ano anterior e chegan aos 800.000 euros  

Poderán solicitarse as axudas para vivendas adquiridas despois do 1 de xaneiro de 2019 e tamén poderán facelo os que presentaron solicitude o ano pasado e lles foi denegada a axuda por esgotamento do crédito


Infogauda / Galicia

 A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda destinará este ano un importe de 800.000 euros a axudas para adquisición de vivenda por parte de menores de 35 anos en concellos de menos de 5.000 habitante. O importe global desta liña de axudas cuadriplica os fondos destinados a esta liña de incentivos o pasado ano. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a Resolución pola que se procede á convocatoria destas axudas, que se poderán solicitar ata o 31 de outubro, salvo que antes se esgote o orzamento.  

 O Instituto galego de Vivenda e Solo (IGVS) subvencionará con ata 10.800 euros a adquisición de vivenda por parte de menores de 35 anos en concellos de menos de 5.000 habitantes, co obxectivo de contribuír ao asentamento de mozos nos concellos menos poboados, favorecendo a fixación de poboación nova nas áreas máis rurais de Galicia.  
 O importe de cada axuda concedida será do 20 por cento do custo de adquisición da vivenda e sempre cun límite máximo de 10.800 euros por beneficiario. No suposto de ser adquirida por máis dun propietario repartirase o citado importe en función da porcentaxe da cota adquirida.  

 Tamén poderán acollerse á convocatoria de 2019 os propietarios de vivendas que, reunindo todos os requisitos esixidos na resolución, fosen adquiridas con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2019; así como as persoas que presentasen unha solicitude de subvención na convocatoria de 2018 e lles fose denegada por esgotamento do crédito previsto na mesma.  

Requisitos 

 Os principais requisitos que teñen que cumprir os solicitantes destas axudas serán:  

· Ter menos de 35 anos de idade na data de presentación da solicitude. 
· Ter nacionalidade española ou residencia legal en España. · Dispoñer duns ingresos anuais por parte das persoas que compoñen a unidade de convivencia iguais ou inferiores a tres veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (Iprem). Excepcionalmente, os ingresos poderán chegar a 4 veces o Iprem no caso de familias numerosas de categoría xeral ou unidades de convivencia con discapacitados; e no caso de familias numerosas de categoría especial ou unidades de convivencia nos que algún membro sufra unha das discapacidades establecidas na resolución, o límite será de 5 veces o Iprem. 
· Ter subscrito un contrato privado ou unha escritura pública de adquisición da vivenda con posterioridade a 1/01/2019, salvo para aquelas persoas que tendo solicitada a axuda en 2018 se lles denegara por esgotamento de crédito. 

 Polo que respecta ás vivendas, estas deberán cumprir as seguintes condicións:  

· Estar emprazada nun concello de menos de 5.000 habitantes. 
· Que se trate dunha vivenda xa construída. Para estes efectos, admitiranse tanto as vivendas novas como as usadas. 
· O prezo de adquisición da vivenda, incluídos os seus anexos, sen os gastos e tributos inherentes a ela, será igual ou inferior a 100.000 euros. 

 O IGVS leva destinado a esta liña de actuación un millón de euros (200.000 euros correspondentes á convocatoria de 2018 e 800.000 na actual, na de 2019 ), que se elevarán a case tres millóns ata o ano 2021, segundo as previsións que manexa.  

Case 53 millóns de euros en axudas 

 A Xunta destinará en 2019 case 53 millóns de euros a subvencións para rehabilitación e acceso á vivenda, a través de 16 liñas de axudas destinadas a particulares, comunidades de propietarios, concellos e promotores.  

 As axudas para adquisición de vivenda son as segundas que se convocan, despois de que onte o DOG publicase a convocatoria das axudas do Bono de Alugueiro Social, destinadas a facilitar o pago do alugueiro a colectivos desfavorecidos, cunha dotación de 3,88 millóns de euros.  

 A comezos do próximo mes de febreiro publicaranse outras catro convocatorias de axudas para rehabilitación e o resto sairán á luz ao longo do primeiro semestre do ano.

Ningún comentario:

Publicar un comentario