7 de nov. de 2018

A GUARDA

A GUARDA PREPARA UNHA HOMENAXE PÓSTUMA O ESCRITOR, POETA E PROFESOR, XOSÉ CARLOS GÓMEZ ALFARO 

· A Corporación Municipal do Concello de A Guarda continúa desenvolvendo os trámites previos


O escritor, poeta e profesor Xosé Carlos Gómez Alfaro, o 26 de maio de 2005
Foto: Arquivo Infogauda


Ricardo Rodríguez Vicente / A Guarda

 A tramitación previa a homenaxe póstuma o escritor, poeta e profesor Xosé Carlos Gómez Alfaro (As Chabolas, 12 de febreiro de 1949 - A Guarda, 14 de maio de 2008) continúa desenvolvéndose segundo o previsto.  De acordo cos datos os que tivemos acceso, o concelleiro de Converxencia Galega, Celso R. Fariñas, como instrutor do correspondente expedente, presentou a proposta - cuxo documento reproducimos nesta crónica - na que indica: «Visto que na sesión ordinaria do Pleno da corporación de data 25 de maio de 2018 acordouse por unanimidade instar o Alcalde á incoacción do procedemento establecido no Regulamento de Honras e Distincións do Concello da Guarda para o nomeamento de Xosé Carlos Gómez Alfaro como fillo adoptivo desta localidade.

 De acordo co disposto no Regulamento de Honras e Distincións do Concello da Guarda, e practicadas as correspondentes dilixencias a fin de acredita-los méritos de don Xosé Carlos Gómez Alfaro, que obran no expediente, a fin do seu nomeamento como fillo adoptivo do Concello da Guarda, elevo a seguinte PROPOSTA:

1.- Conceder a DON XOSÉ CARLOS GÓMEZ ALFARO o Título Honorífico de FILLO ADOPTIVO do Concello da Guarda polos relevantes méritos contraídos e servizos prestados ó municipio, recollidos no Regulamento de Honras e Distincións desta Corporación Municipal.

 2.- Autorizar [o] señor Alcalde para que dispoña o conveniente, a fin de dar cumprimento os anteriores acordos, organizando a tal efecto, ó acto público e a solemne cerimonia de entrega da distinción, prevista no citado Regulamento (...)».
  
 Por outra parte, en data  24 de outubro de 2018, o alcalde Antonio Lomba Baz, remesou os portavoces de cada grupo municipal con representación na Corporación Municipal do Concello de A Guarda unha comunicación nos seguintes termos:  

 EXPEDIENTE 1266/2018 

 En cumprimento do acordado polo Pleno do Concello da Guarda de data 25 de maio de 2018 en relación co nomeamento de fillo adoptivo do Concello da Guarda de don José Carlos Gómez Alfaro, e tendo en conta o disposto nos artigos 17.3 e 18 do Regulamento de Honras e Distincións do Concello da Guarda. 

 Solicito que se remita a designación de representantes do seu grupo municipal para proceder á constitución da Comisión de Honores e Distincións (o número de membros en representación de cada grupo será equivalente ao das restantes Comisións informativas). 

 A Guarda 

O Alcalde 
Antonio Lomba Baz 

SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE HONRAS E DISTINCIÓNS

 E continuando co expediente iniciado, o alcalde de A Guarda, Antonio Lomba Baz ven de asinar un Decreto da Alcaldía, convocando o correspondente órgano colexiado (Comisión de Honras e Distincións), a unha sesión ordinaria que terá lugar o vindeiro venres día 9 deste mes de novembro, ás 12:30 horas, na Casa do Concello.

 No devandito Decreto da Alcaldía se indica: «Que se realicen os trámites legais oportunos para levar a cabo a convocatoria e notificación aos membros deste órgano colexiado.   

Que se fixe a seguinte orde do día:  

ASUNTOS DA CONVOCATORIA 

1. Constitución da Comisión de Honras e Distincións do Concello da Guarda.  

2. Proposta do instrutor de declaración como fillo adoptivo do Concello da Guarda de don Xosé Carlos Gómez Alfaro».   

 Asemade, segundo fontes municipais consultadas por este cronista, o acto público e a solemne ceremonia de entrega da distinción podería celebrarse en data próxima, neste mesmo mes de novembro de 2018.

AGRADECEMENTO E SUXERENCIA

 Polo nosa parte, o tempo que agradecemos a Alcaldía e a tódolos membros da Corporación Municipal de A Guarda, súa colaboura e disposición para que a homenaxe póstuma a Xosé Carlos Gómez Alfaro se leve a bó termo, suxerimos que para facilitar á participación de tódalas persoas (familiares, amigos, veciños, compañeiros,...) vencelladas o escritor, poeta e profesor Xosé Carlos Gómez Alfaro, a data do correspondente acto público, ademais de dala a coñecer coa suficiente antelación, debera ser en sábado. Dese xeito, se facilitaría a asistencia de persoas que residen fora da comarca do Baixo Miño, e que segundo temos referencias lles gustaría poder asistir.

Ningún comentario:

Publicar un comentario