6 de xul. de 2018

A GUARDA

A Guarda resolve o nomeamento do tribunal cualificador e as probas para a contratación dunha praza de patrón de embarcación  


Infogauda / A Guarda

 O Concello da Guarda informa que ven de resolver o nomeamento do Tribunal cualificador para a contratación dunha praza de patrón de embarcación para o Concello da Guarda. 

 Aprobadas mediante Decreto da Alcaldía 2018-0623, de 25 de xuño de 2018, as bases para a contratación dunha praza de patrón de embarcación para o Concello da Guarda, o tribunal cualificador quedará composto por:  

 Presidente: Don Juan Antonio Taboada Veiga, cabo xefe da policía local do Concello de A Guarda (titular); Don José Luis Gil Vicente, funcionario do concello de A Guarda (suplente). Secretaria (que actuará con voz e voto): Dona Mª Montserrat Mariño Álvarez, funcionaria do concello de A Guarda (titular); Dona Julia María Carrasco González-Alegre, secretaria do Concello da Guarda (suplente). 

 Vogais: Don Manuel Ángel González Martínez, Policía Local do concello de A Guarda (titular); Don David Aragunde Arppe, Interventor do concello de A Guarda (suplente); Don Rafael Alonso Vicente, Policía Local do concello de A Guarda (titular); Don Luis Miguel Sueiro Mejuto, Tesoureiro do concello de A Guarda (suplente); Don José Mª Álvarez Álvarez, funcionario do concello de A Guarda (titular); Don Hermelindo Martínez González, persoal laboral do concello de A Guarda (suplente). 

 A constitución do tribunal terá lugar o mércores 11 de xullo, ás 16:15 horas no peirao da Pasaxe (ó lado do ferri). 

 A proba práctica prevista nas bases, terá lugar o mércores 11 de xullo, ás 16:30 horas, no peirado da Pasaxe (ó lado do ferri), debendo vir previstos os aspirantes con seu DNI. 

 Finalizada a proba práctica, levarase a cabo a valoración de méritos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario