20/06/2017

CULTURA

A AGRUPACIÓN CULTURAL GUARDESA CONVOCA O XXXI CERTAME DE POESÍA "FELICIANO ROLÁN"Con arranxo ás seguintes bases:

1.- Poderán presentarse poetas de calquera nacionalidade, sempre que os traballos que concursen veñan escritos en galego ou castelán.

2.- Os traballos serán orixinais e inéditos e comprenderán poemas non premiados noutros concursos. O tema e a forma serán libres.

3.- Cada concursante remitirá un máximo de dous poemas que non deberán ter menos de 30 versos nin excederán dos 100 en cada poema.

4.- Os traballos presentaranse mecanografados a dous espazos e por unha soa cara, en folio e por quintuplicado. En plica pechada faranse constar os datos do autor así como o enderezo e número de teléfono. Os orixinais se remitirán ao seguinte enderezo:

Rúa de Galicia, 41, 2º
36780 A GUARDA (Pontevedra)


5.- Xulgará o presente premio un xurado constituído por membros da Agrupación Cultural Guardesa e persoas relacionadas co mundo das letras. A súa composición darase a coñecer ao emitirse o fallo.

6.- O fallo do xurado darase a coñecer a través dos distintos medios de comunicación, e comunicaráselle directamente aos gañadores.

7.- O Premio "Feliciano Rolán" de Poesía estará dotado con:

  PRIMEIRO PREMIO: 360 Euros e Placa
  SEGUNDO PREMIO: 120 Euros e Placa
TERCEIRO PREMIO: 60 Euros e Placa

A Agrupación Cultural Guardesa concederá un accésit si o considera oportuno segundo o acordado na Asemblea do 16 de abril de 2009.

8.- O prazo de admisión dos traballos pecharase o día 15 de xullo de 2017.

9.- Os Premios serán entregados nun Acto Cultural Poético que se celebrará  no Centro Cultural da Guarda nunha data que se comunicará posteriormente. Non poden ser declarados desertos.

10.- Non se manterá correspondencia sobre o concurso, e os traballos non premiados e plicas serán destruídos rematado o fallo do xurado.

11.- Os traballos premiados quedarán en poder da Agrupación Cultural Guardesa, que poderá publicalos cando o considere conveniente sempre mencionando ao autor.

12.- A participación neste concurso implica a aceptación das presentes bases, así como tamén a decisión do xurado para algún caso non previsto nas mesmas.

A Guarda, 15 de xuño de 2017

A AGRUPACIÓN CULTURAL GUARDESA AGRADECE A PRESENZA DAS PERSOAS PREMIADAS OU UN REPRESENTANTE NO ACTO DE ENTREGAEste Premio está Patrocinado polo EXCMO. CONCELLO DE A GUARDA
Colabora: DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E COMISIÓN DAS FESTAS DO MONTE

Ningún comentario:

Publicar un comentario