06/12/2016

ECONOMÍA

A REFORMA FISCAL DO GOBERNO DE ESPAÑA INCLÚE UN "CATASTRAZO" EN 65 CONCELLOS GALEGOS

A Guarda é un dos 8 concellos da provincia de Pontevedra que verán actualizados os valores catastrais dos inmobles urbáns

En situación semellante se atopan os concellos de Crecente, Dozón, O Porriño, Ponteareas, Rodeiro, Salceda de Caselas e Vilanova de Arousa


Vista da Alameda da Vila de A Guarda e o seu entorno urbán 
Foto: Infogauda


Infogauda / A Guarda 

 A reforma fiscal aprobada o pasado venres día 2 de decembro polo Goberno que preside Mariano Rajoy Brey, conleva tamén - ademáis dos impostos sobre bebidas alcohólicas e tabaco, entre outros productos - unha revisión do Imposto de Bens Inmobles (IBI), que afecta a máis de 2.550 concellos de todo o estado español, entre eles 70 concellos galegos, dos cales 8 son da provincia de Pontevedra, entre eles A Guarda.

 O que esa revisión do IBI vai conlevar será a aplicación de uns coeficientes para actualizar os valores catastrais naquelas poboacións nas que haxan transcorrido máis de cinco anos desde á última revisión.

 Compre salientar que o Ministerio de Facenda e Administracions Públicas aprobou alzas de entre o 3 e o 8 por cento, naqueles concellos nos que á ultima ponencia de valores sexa anterior a 2004. Ese é o caso de A Guarda, no cal, segundo consta no Boletín Oficial do Estado, o ano de entrada en vigor da ponencia de valores total foi o de 1989. En situación semellante se atopan os concellos de Crecente, Dozón, O Porriño, Ponteareas, Rodeiro, Salceda de Caselas e Vilanova de Arousa, cuxos anos de entrada en vigor das súas ponencias de valores totales foron, por este orde, 1990, 1989, 1987, 2010, 1989, 1989 e 1996, respectivamente.

 Según pudemos saber de xeito oficioso, deses oito concellos, Ponteareas será o único que a revisión se faga á baixa. Nos outros sete, entre eles no de A Guarda, a revisión dos valores catastrais será á alza.

 No Boletín Oficial do Estado número 238, Sec. I. Páx. 70181, correspondente o sábado día 1 de outubro de 2016, figura a Orde HAP/1553/2016, do 29 de setembro, pola que se establece a relación de municipios aos que resultarán de aplicación os coeficientes de actualización dos valores catastrais que estableza a lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017. 

 Como queira que o IBI devenga desde o comezo do ano natural, é dicir desde o día 1º de xaneiro, o Ministerio de Facenda, no período de Goberno en funcions, botou mán das ferramentas legais a seu dispór para aprobar á medida vía Decreto Lei. Así, no devandito B.O. do E., se recolle o texto en castelán da Orde HAP/1553/2016, cuxa tradución o galego é como segue: 

 "O apartado 2 do artigo 32 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2004, do 5 de marzo, dispón que as leis de orzamentos xerais do Estado poderán actualizar os valores catastrais dos inmobles urbanos dun mesmo municipio por aplicación de coeficientes en función do ano de entrada en vigor do correspondente relatorio de valores do municipio.

 Para atender a solicitude dos Concellos para a aplicación dos devanditos coeficientes para o ano 2017 é necesario que se cumpran os seguintes requisitos: 

 a) Que transcorresen polo menos cinco anos desde a entrada en vigor dos valores catastrais derivados do anterior procedemento de valoración colectiva de carácter xeral. É dicir, a aplicación de coeficientes de actualización para o ano 2017 require que o ano de entrada en vigor do relatorio de valores de carácter xeral sexa anterior a 2012. 

 b) Que se poñan de manifesto diferenzas substanciais entre os valores de mercado e os que serviron de base para a determinación dos valores catastrais vixentes, sempre que afecten de modo homoxéneo ao conxunto de usos, polígonos, áreas ou zonas existentes no municipio. 

 c) Que a solicitude se comunique á Dirección Xeral do Catastro antes do 31 de maio.

 Ata dicha data os Concellos puideron comunicar á Dirección Xeral do Catastro a solicitude de aplicación de tales coeficientes ou a desistencia da solicitude que formulasen. 

 Dentro do mencionado prazo recibíronse pola Dirección Xeral do Catastro as solicitudes de aplicación de coeficientes realizadas polos Concellos. Comprobouse  a concorrencia dos requisitos esixidos pola Lei nos municipios que solicitaron a aplicación de coeficientes: solicitude en prazo, antigüidade do relatorio e, en especial, a existencia de diferenzas substanciais entre os valores actuais de mercado e os que serviron de base para a determinación dos valores catastrais vixentes en cada municipio. Por iso, nestes casos resulta oportuna a aplicación dos coeficientes de actualización que se determinen pola Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2017. 

 Procede, por tanto, dar cumprimento ao disposto no artigo 32.2 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario, que dispón que corresponde ao Ministro de Facenda e Administracións Públicas apreciar a concorrencia dos requisitos mencionados, mediante orde ministerial que se publicará no «Boletín Oficial do Estado» na que se establecerá a relación de municipios concretos nos que resultarán de aplicación os coeficientes que estableza a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o próximo exercicio. 

 O prazo xeral establecido no texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario para a publicación da devandita orde ministerial, é o 30 de setembro de cada exercicio. 

 Por último, hai que ter en conta que se deben aplicar de oficio os coeficientes previstos no apartado 2 do artigo 32 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario aos municipios que resulten beneficiarios das medidas relativas ás súas débedas con acredores públicos previstas no artigo 23 do Real Decreto-lei 8/2013, de 28 de xuño de medidas urxentes contra a morosidade dás administracións públicas e de apoio a entidades locais con problemas financeiros, por así dispoñelo ou seu artigo 30.1.d). Igualmente, ou artigo 45.3.c) do Real Decreto-lei 17/2014, do 26 de decembro, de medidas de sustentabilidade financeira dás comunidades autónomas e entidades locais e outras de carácter económico, prevé que se lles apliquen vos mesmos coeficientes de actualización de valores catastrais aos municipios que se acolan ao Fondo de Ordenación. En ambos vos casos debe de tratarse de municipios que fosen obxecto dun procedemento de valoración colectiva de carácter xeral para vos bens inmobles urbanos como consecuencia dun relatorio de valores total aprobada con anterioridade ao ano 2003. Dado que nos devanditos municipios, deben aplicarse vos coeficientes de actualización de valores catastrais aínda que non o solicitasen expresamente os Concellos, é necesario incluílos na citada relación. 

 En virtude do anterior, dispoño: 

 Artigo único. Aprobación dá relación de municipios que cumpren vos requisitos establecidos non artigo 32.2 do texto refundido dá Lei do Catastro Inmobiliario.

  Aprobar a relación de municipios que se establece no anexo á presente orde, para os efectos da aplicación dos coeficientes de actualización dos valores catastrais dos bens inmobles urbanos para o ano 2017, que estableza a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o devandito exercicio, de conformidade co artigo 32.2 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario, o artigo 30.1.d) do Real Decretoley 8/2013, do 28 de xuño, de medidas urxentes contra a morosidade das administracións públicas e de apoio a entidades locais con problemas financeiros e o artigo 45.3.c) do Real Decreto-lei 17/2014, do 26 de decembro, de medidas de sustentabilidade financeira das comunidades autónomas e entidades locais e outras de carácter económico.

 Disposición final única. Entrada en vigor.
 A presente orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado» e fornecerá efectos desde o 1 de xaneiro de 2017. 

 Contra a presente orde poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante a Audiencia Nacional, no prazo de dous meses a partir do día seguinte á súa publicación. Madrid, 29 de setembro de 2016.- O Ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro Romero".

 Dese xeito, para moitos veciños dos devanditos concellos, agás Ponteareas, polo motivo que antes indicamos, 2017 comezará con subidas no IBI, ainda que non o constataremos ata chegado o intre en que comece o prazo voluntario de pagamento do Imposto sobre Bens Inmobles.

Ningún comentario:

Publicar un comentario